Over deze website


Welkom op de website van de Noordloper, jouw wegwijzer in je zoektocht naar informatie over de het loopcriterium “NOORDLOPER en haar wedstrijden.


Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.noordloper.be) wordt beheerd door de SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de NOORDLOPER. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV contacteren op volgend e-mailadres: isportregionoorderkempen@gmail.be.

3. Aansprakelijkheid

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV.

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

6. E-mailverkeer

Op elke e-mail van SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.noordloper.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan de SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze eventuele nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV verzamelt via haar loopcriterium “NOORDLOPER”, worden opgenomen in het adressenbestand van de SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV de persoonsgegevens voor het betreffende doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden. SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Klikgedrag

Op de website van de NOORDLOPER worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV haar dienstverlening verder optimaliseren.

3. Gebruik van cookies

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILVmaakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

Definitie van cookies

HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website noordloper.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.

Waarom gebruikt SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV cookies?

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.

Wanneer gebruikt SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV?

Alle pagina’s van NOORDLOPER.BE schrijven of lezen een cookie.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

4. Wijzigingen

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van NOORDLOPER.BE nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.