Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.noordloper.be.

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van loopregio Noorderkempen. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Loopregio Noorderkempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Loopregio Noorderkempen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Loopregio Noorderkempen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het bestuur van Loopregio Noorderkempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het bestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@noordloper.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Loopregio Noorderkempen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie op deze site, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Gebruikers kunnen informatie (teksten, beelden...) reproduceren, bedelen of op enige andere manier ter beschikking stellen na toestemming van Loopregio Noorderkempen. Loopregio Noorderkempen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.
Links naar websites beheerd door derden
Loopregio Noorderkempen  plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Loopregio Noorderkempen geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Het bestuur van Loopregio Noorderkempen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Loopregio Noorderkempen  zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan info@noordloper.be. Loopregio Noorderkempen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

Loopregio Noorderkempen  verzamelt geen persoonsgegevens tenzij de gebruiker deze op vrijwillige basis verstrekt. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het bestuur verwerkt de persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het bestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het stadsbestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent het bestuur van Loopregio Noorderkempen aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan het stadsbestuur gecontacteerd worden via info@noordloper.be.

Welke rechten heb je als gebruiker?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent de gebruiker een aantal rechten met betrekking op zijn persoonsgegevens die door de stad verwerkt worden. De gebruiker heeft het recht Sportregio Noorderkempen te vragen welke persoonsgegevens van hem verwerkt worden. Loopregio Noorderkempen zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan de gebruiker Loopregio Noorderkempen verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. In het verzoek moet de gebruiker aangeven welke wijzigingen hij wenst. Ook op dit verzoek zal de Sportregio Noorderkempen in ieder geval binnen vier weken reageren.
Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft de gebruiker ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). De gebruiker heeft ook het recht de door hem verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan de gebruiker contact opnemen met info@noordloper.be.
Loopregio Noorderkempen zal alle redelijke inspanningen leveren om het verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat Sportregio Noorderkempen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.
Niet-toegestaan gebruik van de website
De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:
 de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Loopregio Noorderkempen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Beveiliging

Loopregio Noorderkempen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.
Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Contactgegevens

Loopregio Noorderkempen

info@noordloper.be

Cookies


Deze website maakt gebruik van volgende cookies:
 Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en die ervoor zorgen dat de gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens de voorkeur van de gebruiker onthouden, of bijhouden.
 Performantie cookies
De website gebruikt performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van de website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van het IP-adres van de gebruiker, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over het browsertype en de computer verzameld. Stad Turnhout gebruikt deze gegevens niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren.
 Beheer van cookies
Gebruikers kunnen hun browser zodanig configureren dat hij een waarschuwing geeft telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. De gebruiker kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn computer of mobiel apparaat.

Contact

info@noordloper.be

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info

X